Empleats de la llar

Li realitzem els tràmits corresponents a la relació laboral del treballadors domèstics de manera àgil i senzilla, seguint el següents passos:

1. Obtenció del seu certificat digital (en cas que no en tingui).

2. Autoritzar-nos per via telemàtica a realitzar les seves gestions en relació al seu/s treballadors domèstics.

3. Li tramitem la seva inscripció a la seguretat social com a ocupador (en cas que mai hagi contractat a cap empleat de la llar).

4. Li tramitem la inscripció i afiliació del treballador a la Seguretat Social, confeccionem el contracte de treball, la baixa o variació de dades i li enviem la documentació per via electrònica.

5. Li posem les nòmines i altra documentació a la seva disposició en un espai web perquè se la pugui descarregar i la tingui sempre al seu abast i/o li enviem per correu electrònic.

Tarifes

Servei

Tarifa bàsica

59,99€

Tarifa plana

89,99€

Tarifa manteniment

39,99€

Assessorament legal X X X
Alta ocupador X X
Alta empleat X X
Contracte treball X X
Àrea clients X (durant 1 any) X X
Confecció nòmines X X
Baixa empleat X X

IVA inclòs

Preguntes freqüents

 • Àmbit d'aplicació
 • Qui pot ser l'empleat?

  Es considera empleat el titular de la llar familiar, ja ho sigui efectivament o com a simple titular del domicili de residència en què es prestin els serveis domèstics. Quan aquesta prestació de serveis es realitzi per a dues o més persones que, sense constituir una família ni una persona jurídica, convisquin en el mateix habitatge, assumeix aquesta condició el titular de l'habitatge que habiti o aquella que assumeixi la representació de tals persones, que pot recaure de forma successiva en cadascuna d'elles.

 • Qui pot ser empleat de la llar?

  A partir dels 16 anys, es podrà tenir la condició d'empleat de la llar. Ha de prestar serveis exclusivament domèstics per a un o diversos caps de família; que aquests serveis siguin prestats a la casa que habiti el cap de família i altres persones que componen la llar; que percebi per aquest servei un sou o remuneració.

 • Quin és l'objectiu d'aquesta relació?

  La realització d'activitats, serveis o tasques domèstiques en o per a la casa en qüestió.

 • Què s'entén per tasques domèstiques?

  Direcció o cura de la llar en el seu conjunt.

  Cura o atenció dels membres de la família, dels que convisquin en el domicili.

  Treballs de guarderia (vigilància), jardineria, conducció de vehicles i altres anàlegs, sempre que es realitzin formant part del conjunt de tasques domèstiques.

 • Quins supòsits especials es poden considerar inclosos en el Règim Especial d'Empleats de la Llar?

  1º.- L'empleat de la llar que presta els seus serveis en una segona residència, realitzant treballs de jardineria i cura i neteja de la casa, així com cuinar quan hi ha els membres de la família.

  2º.- Compaginar les tasques pròpies domèstiques, amb l'atenció i cura de malalts.

  3º.- Quan només s'atenen les necessitats de la persona assistida sense realitzar altres tasques domèstiques. Fins i tot si els serveis es realitzen en un hospital o residència on el malalt està sent tractat o resideix, el personal és qui presta els serveis de caràcter sanitari.

  4º.- Es considera inclosa en el règim especial el treballador que presta els seus serveis no en el domicili de l'ocupador sinó en el seu propi domicili, on el cap de família trasllada als seus fills als matins perquè l'empleada els atengui, porti al col·legi i els doni de menjar.

  5º.- Els empleats de llar espanyols a l'estranger, podran estar en el règim especial quan prestin els seus serveis a representants diplomàtics, consulars i funcionaris de l'Estat oficialment destinats fora d'Espanya.

  6º.- No estan exclosos els parents quan no conviuen ni estan a càrrec de l'empleat.

  7º.- L'exclusió que afecta als parents no és aplicable als familiars del sexe femení de sacerdots cèlibes que convisquin amb ells i que reuneixin les altres condicions exigides. No pot quedar comprès en aquest règim especial més que un sol familiar per cada sacerdot, sigui qualsevol el nombre dels que amb ell convisquin.

 • Quins supòsits estan exclosos del règim especial de treballadors de la Llar?

  1º.- Els concertats per persones jurídiques, civils o mercantils.

  2º.- Les concertades a través d'empreses de treball temporal, si bé el titular de la llar familiar pot contractar els serveis d'un treballador per realitzar les tasques domèstiques mitjançant una empresa de treball temporal, sempre que el servei sigui de caràcter temporal. Ara bé en aquest cas l'ocupador és la pròpia ETT i el treballador estarà sotmès al règim general.

  3º.- Les dels cuidadors professionals contractats per institucions públiques o per entitats privades).

  4º.- Les dels cuidadors no professionals, familiars o de l'entorn de la persona dependent. Tenen la consideració de cuidadors no professionals d'una persona en situació de dependència, aquells que siguin designats com a tals en el Programa Individual d'Atenció.

  5º.- Els cuidadors professionals contractats mitjançant la prestació econòmica destinada a la cobertura de les despeses del servei que preveu el Programa Individual d'Atenció, així com dels treballadors dedicats a l'assistència personal a persones en situació de dependència.

  6º.- Les concertades entre parents si conviuen amb l'ocupador o altres familiars, fins al segon grau inclusivament, quan no té la condició d'assalariat. Inclosos els profilials o acollits.

  7º.- El cònjuge, descendents, ascendents i altres parents del cap de família, per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclusivament. Encara que estan exclosos per la normativa de Seguretat Social, però, si es demostra la seva condició d'assalariats tal exclusió decau. A la documentació que cal aportar per a la seva afiliació i alta cal acompanyar una declaració de l'empresari i del familiar en què consti la condició de treballador per compte aliè, categoria, lloc de treball, forma i quantia de la retribució, centre de treball , horari i totes les dades que calguin a l'efecte. L'administració pot denegar l'afiliació o alta si, previ informe de la Inspecció de Treball no queda demostrada la condició d'assalariat. Contra aquesta resolució es pot reclamar davant la jurisdicció social.

  8º.- Els treballs a títol d'amistat, benevolència o bon veïnatge.

  9º.- La prestació conjunta de serveis domèstics i serveis aliens a la llar familiar. Quan el treballador presta els seus serveis a la llar familiar i, a més, en activitats o empreses de qualsevol caràcter del mateix ocupador, es presumeix una única relació laboral de caràcter comú.

  10º.- Està també exclosa una relació de caràcter mixt en què ha de prevaler la relació laboral comuna, quan la seva activitat es dedica, de forma marginal, a les tasques de neteja a la llar familiar i més en la neteja de les oficines del titular, però és relació laboral especial si és un treball marginal en el negoci de l'ocupador.

  11. Les relacions anomenades «a l'una» (au pair), es presten serveis com cura de nens, ensenyament d'idiomes o altres de caràcter marginal, a canvi de menjars, allotjament o simples compensacions de despeses, per la qual que no procedeix si hi ha remuneració i alienitat. .

  12º.- Les tasques domèstiques prestades per treballadors no contractats directament pels titulars de la llar familiar sinó al servei d'empreses.

  13º.- Conductors de vehicles de motor, al servei de particulars, jardineria i guarderia (vigilància), quan aquestes activitats no formin part del conjunt de tasques domèstiques.

  14º.- No existeix relació laboral especial en la convivència de diversos anys amb el titular de la llar familiar davant la falta de prova d'existència de retribució).

  15º.- La prestació de serveis de caràcter domèstic en residències, associacions o comunitats religioses, no estan incloses per part de la Seguretat Social dins el concepte de cap de família. .

  16º.- Tampoc és empleat de la llar si el treball consisteix en la neteja d'habitacions subarrendades.

  17º.- L'atenció a un malalt desenvolupant funcions d'infermera o auxiliar d'infermera.

  18º.- Els treballadors dedicats a la neteja d'escales en finques urbanes contractats per la comunitat de propietaris.

 • Temps de treball
 • Quina és la jornada màxima setmanal?

  És de 40 hores de treball efectiu.

 • Hi ha un mínim de descans entre jornades i per als àpats?

  1r.- Entre el final d'una jornada i l'inici de la següent, tant per internes, com per externes, ha d'haver un descans mínim de 12 hores. Podent reduir-se a 10 hores, compensant la resta fins a 12 hores en períodes de fins a 4 setmanes.

  2n.- L'empleat intern ha de disposar per als àpats principals de 2 hores com a mínim, sense que es computi aquest temps com de treball.

  3r.- Els treballadors menors de 18 anys:

  - Només poden realitzar 8 hores diàries de treball efectiu, ja sigui per a un o diversos ocupadors, sent la pausa de 30 minuts per jornades superiors a 4,5 hores.

  - No poden realitzar hores extraordinàries.

  - Ni treballar en horaris nocturns (entre les 10 de la nit i les 6 del matí).

  - El descans entre jornades ha de ser com a mínim de 12 hores; i el descans setmanal ha de ser almenys de 2 dies consecutius.

 • Quin és el descans setmanal?

  Serà de 36 hores consecutives que comprendran la tarda de dissabte o el matí del dilluns i el dia complet del diumenge.

 • Què és el temps de presència?

  1r.- S'entén per temps de presència, aquell que romanent a disposició de l'ocupador no suposa la realització de cap treball efectiu.

  2n.- Es poden admetre, com a temps de presència, funcions elementals com obrir una porta o agafar el telèfon.

  3r.- El temps de presència, no s'inclou dins de jornada de treball efectiu.

  4t.- No pot excedir de 20 hores setmanals de mitjana al mes i s'ha de retribuir amb salari no inferior al de les hores ordinàries o per compensació de períodes equivalents de descans retribuït.

  5. Deu constar de forma expressa la part de jornada que és temps de presència i no de treball efectiu.

 • Quin és el període de vacances anuals?

  1r.- És de 30 dies naturals.

  2n.- D'aquests, 15 són a decisió de l'empleat, si no hi ha acord entre les parts.

  3r.- Com a mínim 15 dies naturals seran consecutius.

  4t.- Han de conèixer-les dates de gaudi amb 2 mesos d'antelació

 • Quines festes laborals i permisos retribuïts s'han d'aplicar?

  1r.- El gaudi de les festes laborals i permisos retribuïts s'ajusten a la normativa laboral comuna.

  2º.- Es té dret a 14 festius intersetmanals.

  3r.- Els permisos retribuïts són els que estableix l'Estatut dels Treballadors. Així previ avís i justificació, es pot absentar de la feina, amb dret a remuneració, per algun dels motius i pel temps següent:

  a) Quinze dies naturals en cas de matrimoni.

  b) Dos dies pel naixement de fill i per la mort, accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi repòs domiciliari, de parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. Quan per aquest motiu el treballador necessiti fer un desplaçament a l'efecte, el termini serà de quatre dies.

  c) Un dia per trasllat del domicili habitual.

  d) Pel temps indispensable, per al compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic i personal, comprès l'exercici del sufragi actiu. Quan consti en una norma legal o convencional un període determinat, s'estarà al que aquesta disposi quant a la durada de l'absència i a la seva compensació econòmica.

  e) Per realitzar funcions sindicals o de representació del personal en els termes establerts legalment o convencionalment.

  f) Pel temps indispensable per a la realització d'exàmens prenatals i tècniques de preparació al part i, en els casos d'adopció, guarda amb fins d'adopció o acolliment, per l'assistència a les preceptives sessions d'informació i preparació i per la realització dels preceptius informes psicològics i socials previs a la declaració d'idoneïtat, sempre, en tots els casos, que hagin de tenir lloc dins de la jornada de treball.

 • Com es regulen les hores extraordinàries?

  1. Per les hores extraordinàries, s'aplica la regulació establerta en l'Estatut dels Treballadors, amb excepció al que fa al seu registre diari per l'empleat i el lliurament de la còpia del mateix al treballador.

  2. S'optarà entre abonar les hores extraordinàries en la quantitat que es fixi, que en cap cas pot ser inferior al valor de l'hora ordinària, o compensar-les per temps equivalents de descans retribuït.

  3. En absència de pacte, s'entendrà que les hores extraordinàries fetes han de ser compensades mitjançant un descans dins dels quatre mesos següents a la seva realització.

  4. El nombre d'hores extraordinàries no pot ser superior a 80 a l'any.

 • Existeix l'obligació de registrar la jornada en els temps parcials?

  No és d'aplicació als empleats de la llar a temps parcial l'obligació de registre de la jornada dia a dia, amb totalització mensual i lliurament de còpia al treballador.

 • Salari
 • Quin tipus de retribucions es pot fer?

  Dinerària.

  1r.- Com a mínim el SMI, referit a la jornada completa de 40 hores setmanals.

  2n.- percebent-se a prorrata si es realitza jornada inferior.

  3r.- Aquest salari pot ser objecte de millora a través de pacte individual o col·lectiu.

  Espècie.

  En cas d'allotjament, manutenció, etc., es pot descomptar, mitjançant l’acord de les parts, un percentatge que no pot ser superior al 30% del salari total, no podent tampoc donar lloc a la minoració de la quantia íntegra en diners del SMI en còmput mensual.

 • Com es realitzen les revisions salarials?

  1º.- En la quantia que acordin les parts.

  2n.- Si es referència al SMI que té normalment vigència des de gener de cada any, la revisió del salari s'ha de produir des del mes de gener de cada any, quan entri en vigor la nova quantia del SMI.

  3r.- Si les parts no es posen d'acord per fixar els increments salarials, s'aplicarà un increment salarial amb periodicitat anual en quantia equivalent a l'increment salarial mitjà pactat en els convenis col·lectius, que serà el que consti en la publicació de la Subdirecció General d'Estadística del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social del mes en què es compleixin 12 mesos de la prestació dels serveis.

 • Com es realitza la retribució dels treballadors a temps parcial?

  1º.- El salari mínim de referència és el que es fixi en la normativa corresponent amb caràcter general, pels treballadors eventuals i temporers.

  2n.- Aquest salari inclou tots els conceptes retributius (part proporcional de diumenges i festius, gratificacions extraordinàries i vacances), i s'abona íntegrament en metàl·lic en proporció a les hores efectivament treballades.

  3r.- L’any 2017 aquest salari mínim és de 5,54 € / hora, l’any 2016 era de 5,13 €.

 • Els empleats tenen dret a pagues extraordinàries?

  Tenen dret a 2 gratificacions extraordinàries a l'any, les quals s'han d'abonar, llevat de pacte en contra, a final de juny i al final de desembre i en proporció al temps treballat durant cada semestre. La seva quantia serà com a mínim el del SMI mensual.

 • ¿S'ha d'aplicar la retenció de l'IRPF?

  No procedeix practicar retenció a compte de l'IRPF sobre el salari que percep el treballador al servei de la llar familiar, quan el que paga sigui una persona física que no satisfà aquesta renda en l'exercici d'una activitat econòmica.

 • Existeix la retribució en concepte d'antiguitat?

  1. Existia en la regulació anterior a 01-01-2012.

  2. Representava un 3% del salari per cada 3 anys naturals, amb un màxim de 5 triennis.

  3. També pot existir en virtut d'acord entre les parts.

  4. Els treballadors que van estar acollits a la regulació anterior conserven l'import que venien percebent en concepte d'antiguitat, en virtut del caràcter que té de condició més beneficiosa.

  5. Ara bé, tot això sense perjudici de poder aplicar l'absorció i la compensació establerta en Estatut dels Treballadors, basant-se en els articles 26.5 i 27.1.

 • Prestacions
 • Els empleats de la llar tenen dret a percebre el subsidi per incapacitat temporal?

  Té el mateix dret que els treballadors enquadrats en el Règim General, però amb les següents peculiaritats:

  1. Si deriva de malaltia comuna o accident no laboral s'abona des del 4t dia de la baixa, estant a càrrec de l'ocupador l'abonament del mateix des del 4t dia t al 8è, ambdós inclosos ; a partir del 9è dia el pagament del subsidi es fa directament per l'entitat a la qual correspongui la seva gestió, i ha de remetre el beneficiari a l'entitat gestora la còpia dels parts mèdics de baixa, confirmació i alta, utilitzant la còpia destinada a l'empresari, en el termini màxim de 5 dies des de la seva expedició.

  2. Si deriva de contingències professionals el subsidi es percep des del dia següent a aquell en què s'hagi produït l'accident o des de l'endemà de la baixa per al treball quan aquesta fos posterior a la data de l'accident; el salari del dia de l'accident o baixa és a càrrec de l’empleat.

  3. Si el treballador és intern , quan el contracte es suspengui per causa d'IT, té dret a romandre allotjat al domicili un mínim de 30 dies, excepte prescripció facultativa d'hospitalització.

  4. En el cas de cessament en la relació laboral , quan el treballador es troba en situació d'IT, aquest continuarà percebent aquestes prestacions fins que es produeixi una causa d'extinció de la mateixa.

  5. En cas que el treballador en IT sigui donat d'alta i, abans que transcorrin 6 mesos, pateixi una recaiguda , es considera un període únic, de manera que els requisits concurrents en el moment de la primera baixa mèdica, en particular el d'alta a la Seguretat Social, conserven la seva virtualitat quan es produeix la segona baixa mèdica, i no és exigible que a la mitja part hi hagi activitat laboral.

  6. A les contingències professionals , si un empresari no compleix amb les seves obligacions d'afiliació, alta o cotització, no és aplicable el règim de responsabilitat sobre les prestacions, sense perjudici de l'exigència de les cotitzacions i de les sancions que siguin procedents.

 • Quins requisits s'han de complir per tenir dret al subsidi per incapacitat temporal?

  1r.- Trobar-se impedit per treballar i estar afiliat i en alta a la Seguretat Social, o bé en situació d'assimilat a l'alta (percepció d'atur de nivell contributiu; vacances no gaudides a la finalització del contracte; suspensió de sou i feina; percepció de salaris de tramitació; trasllat per l'empresa fora del territori nacional; convenis especials de diputats i senadors de les Corts Generals, diputats del Parlament Europeu i membres dels Parlaments i dels governs de les Comunitats autònomes; es considera en situació assimilada a la d'alta a el treballador que estant en IT s'extingeix el seu contracte, gaudeix d’un període de descans per maternitat i passa novament a situació de IT. No es consideren situacions assimilades a l'alta a l'efecte de la IT la suspensió del contracte de treball com a conseqüència de risc durant l'embaràs o risc durant la lactància natural o ser el treballador víctima de violència de gènere; ni l'excedència per cura de fills o familiars; tampoc la vaga o tancament patronal, situació qualificada d'alta especial; - al perceptor del subsidi d'atur ; ni el atur no subsidiat).

  2n.- En cas de malaltia comuna i accident no laboral, s'ha de tenir una mancança de 180 dies cotitzats dins dels últims 5 anys.

  3r.- Per a les contingències professionals no cal cap tipus de carència.

  4t.- Per la manca d'un temps parcial, s'aplica el coeficient global de parcialitat exclusivament sobre els últims 5 anys.

 • Com es realitza la retribució dels treballadors a temps parcial?

  1r.- El salari mínim de referència és el que es fixi en la normativa corresponent amb caràcter general, pels treballadors eventuals i temporers.

  2n.- Aquest salari inclou tots els conceptes retributius (part proporcional de diumenges i festius, gratificacions extraordinàries i vacances), i s'abona íntegrament en metàl·lic en proporció a les hores efectivament treballades.

  3r.- Pel 2017 aquest salari mínim és de 5,54 € / hora, l’any 2016 era de 5,13 €.

 • Quant de temps pot durar la incapacitat temporal?

  1r.- Els primers 365 dies, la IT és controlada pels serveis mèdics de salut, sense perjudici del control de les mútues o la possibilitat d'emetre alta mèdica l'INSS ..

  2n.- Es pot realitzar una prorroga de 180 dies, fins 545 dies naturals, en aquest període la competència és de l'INSS.

  3r.- Transcorreguts 545 dies naturals finalitza la IT i l'INSS ha de decidir, entre emetre l'alta mèdica o iniciar un expedient d'incapacitat permanent, aquest expedient podrà allargar-se durant 3 mesos més, fins a un màxim de 730 dies, en còmput total.

 • Quina és la quantia del subsidi per incapacitat temporal?

  Per saber l'import del subsidi per incapacitat temporal, haurem de tenir en compte la base reguladora i el percentatge a aplicar -.

  1. La base reguladora , es troba dividint la base de cotització del mes anterior a la data de baixa per IT, per el nombre de dies a què la cotització es refereixi. Si la baixa d'IT és derivada de contingències professionals, com l'accident de treball, a aquesta base se li ha d'afegir la mitjana de les quantitats percebudes per hores extraordinàries en els 12 mesos anteriors.

  Si la situació d'IT és del mateix mes en el qual el treballador ha començat a treballar, s'ha d'aplicar la base de cotització corresponent a aquest, dividint-se pel nombre de dies cotitzats.

  Només es podrà modificar:

  - Amb l'entrada en vigor d'una nova base de cotització màxima o mínima.

  - Amb l'entrada en vigor d'un conveni col·lectiu amb efectes retroactius anteriors a la baixa.

  En el cas de treballadors a temps parcial la base reguladora diària és el resultat de dividir la suma de les bases de cotització a temps parcial acreditades des de l'última alta laboral , amb un màxim de 3 mesos immediatament anteriors a la baixa d'IT, entre el nombre de dies naturals compresos en aquest període.

  La prestació econòmica s'abona per dies naturals.

  2. Els percentatges són els següents:

  Per contingències comunes:

  del 4t al 20è dia el 60%.

  A partir del 21è dia el 75%

  Per contingències professionals:

  Des del primer dia el 75%.

 • L'empleat de la llar té dret a prestacions per atur?

  Els empleats de la llar no tenen dret a les prestacions per desocupació. Ara bé, ser empleat de la llar discontinu o a temps parcial , és compatible amb la percepció de l’atur parcial.

 • En què consisteix la prestació econòmica de risc durant l'embaràs?

  1. És una prestació econòmica derivada per la impossibilitat d’una treballadora embarassada a prestar els seus en el seu lloc de treball habitual. Es considera derivada de contingències professionals i s'ha de justificar que no és possible tècnicament o objectivament el canvi de lloc de treball a un altre compatible amb l'estat d’aquesta treballadora.

  2. Per a les empleades de la llar es requerirà la declaració del responsable de la llar familiar sobre la inexistència de lloc de treball compatible amb l'estat de la treballadora.

  3. No s'exigeix període mínim de cotització.

  4. La quantia de la prestació és el 100% de la base de cotització del mes anterior. Si és a temps parcial la base de cotització serà el resultat de dividir la suma de les bases de cotització a temps parcial acreditades des de l'última alta laboral, amb un màxim de 3 mesos immediatament anteriors a la suspensió, entre el nombre de dies naturals compresos en aquest període.

  5. La seva durada podrà ser fins el dia abans en què s'iniciï la prestació per maternitat.

 • En què consisteix la prestació de maternitat?

  1º.- En una prestació econòmica del 100% de la base de cotització.

  2º.- La base de cotització és la base de cotització del mes anterior. Si és a temps parcial la base de cotització serà el resultat de dividir la suma de les bases de cotització a temps parcial acreditades des de l'última alta laboral, amb un màxim de 3 mesos immediatament anteriors a la suspensió, entre el nombre de dies naturals compresos en aquest període.

 • Quins requisits es necessiten per accedir a la prestació de maternitat?

  1r.- Estar afiliat i en alta o assimilat a l'alta.

  2n.- Es consideren situacions assimilades a l'alta:

  - L'atur total pel qual es percebi prestació de nivell contributiu.

  - El mes següent al cessament en el càrrec públic que va donar lloc a la situació d'excedència forçosa.

  - El trasllat del treballador fora del territori nacional.

  - Els períodes considerats com de cotització efectiva a les víctimes de violència de gènere.

  - La situació del treballador durant el període corresponent a vacances anuals retribuïdes que no hagi gaudit amb anterioritat a la finalització del contracte.

  - Els períodes entre campanyes dels treballadors fixos discontinus que no percebin prestacions per desocupació de nivell contributiu, sense perjudici de la meritació de la prestació quan es produeixi el reinici de l'activitat.

  - La vaga i el tancament patronal, tot i que no estan incloses pròpiament com situacions assimilades a l'alta, aquestes situacions no impedeixen el reconeixement del subsidi

  3r.- Tenir un període mínim de cotització:

  - Treballador menor de 21 anys, no necessita cotització prèvia.

  - Treballador amb 21 anys i menor de 26 anys:

  1. 90 dies dins dels 7 anys anteriors a l'inici del descans.

  2. 180 dies al llarg de la seva vida laboral.

  - Treballador major de 26 anys:

  1. 180 dies dins dels 7 anys anteriors a l'inici del descans.

  2. 360 dies al llarg de la seva vida laboral.

 • Quina és la durada del període de descans per maternitat?

  1º.- El període és de 16 setmanes.

  2n.- S'afegeixen 2 setmanes més per cada fill a partir del segon.

  3r.- S'afegeixen 2 setmanes més si el fill té una discapacitat igual o superior al 33%.

 • En què consisteix la prestació econòmica de risc durant la lactància natural?

  1. Igual que la prestació de Risc durant l'embaràs, cal que la treballadora hagi de canviar de lloc de treball pel risc que el seu lloc de treball li representa i no sigui possible realitzar aquest canvi ni tècnicament ni objectivament .

  2. Per a les empleades de la llar serà necessari un escrit del cap de família en el qual es justifiqui la impossibilitat de canviar-la de lloc de treball.

  3. Es tracta d'una contingència professional, per tant no cal una cotització prèvia.

  4. La quantia de la prestació serà del 100%, amb la mateixes condicions que la prestació de Risc durant l'Embaràs.

  5. No es pot iniciar fins acabat el descans per maternitat.

  6. La durada serà com a màxim de 9 mesos.

 • En què consisteix la prestació de paternitat?

  1r.- En una prestació econòmica del 100% de la base reguladora.

  2n.- La base reguladora és la base de cotització del mes anterior dividit pel nombre de dies treballats.

  3r.- Si el treball és a temps parcial la base reguladora serà la suma de les bases de cotització dels 3 últims mesos dividit pels dies naturals compresos en aquest període.

  4t.- Els requisits que han de reunir són:

  - estar afiliats i en alta a la Seguretat Social;

  - acreditar un període mínim de cotització de 180 dies, dins dels 7 anys immediatament anteriors a la data d'inici de la suspensió, o, alternativament, 360 dies al llarg de la seva vida laboral amb anterioritat a l'esmentada data.

 • Quins requisits són necessaris per poder tenir dret a la incapacitat permanent?

  1º.- Que els períodes mínims de cotització per tenir dret a aquestes pensions, així com el càlcul de la quantia, són iguals al Règim General.

  2º.- Que si és derivada d'accident laboral o malaltia professional no necessita període mínim de cotització.

  3r.- Que si és derivada de malaltia comuna o accident no laboral, el període mínim de cotització exigible:

  - Si el subjecte causant té menys de 31 anys , la tercera part del temps transcorregut entre la data en què va complir 16 anys i la del fet causant de la pensió. No es tenen en consideració les fraccions d'edat del beneficiari inferiors a 6 mesos, llevat que la seva edat estigui compresa entre els 16 i els 16,5. Les fraccions superiors a 6 mesos es consideren equivalents a mig any.

  - Si el subjecte causant té complerts 31 anys, la quarta part del temps transcorregut entre la data en què hagi complert els 20 anys i el dia en què es produeix el fet causant. Amb un mínim, en tot cas, de 5 anys. A més es requereix una manca especifica d'almenys, la cinquena part del període cotitzat estigui comprès dins dels 10 anys immediatament anteriors al fet causant ( manca específica ). Si s'accedeix a la pensió des d'una situació d'alta o assimilada a la d'alta, sense obligació de cotitzar, el període dels 10 anys en què ha d'estar compresa la manca específica es computa, cap enrere, des de la data en què va cessar la obligació de cotitzar.

  4t.- Les cotitzacions efectuades al Montepío Nacional del Servei Domèstic i als règims d'Assegurances Socials de mutualisme laboral, es computen per al gaudi de la prestació sense limitació temporal, fins i tot per reportar pensió de SOVI ..

  5. Es considera en situació assimilada a l'alta , si després d’extingir-se la relació laboral especial d'empleada de la llar, en el moment de sol·licitar la prestació està inscrit com a demandant del lloc de treball.

  6. Les llacunes de cotització si el treballador hagués cotitzat a França o a Suïssa s’omplissin amb la base mínima, com si hagués estat cotitzant en el règim general espanyol.

  1º.- Que els períodes mínims de cotització per tenir dret a aquestes pensions, així com el càlcul de la quantia, són iguals al Règim General.

  2º.- Que si és derivada d'accident laboral o malaltia professional no necessita període mínim de cotització.

  3r.- Que si és derivada de malaltia comuna o accident no laboral, el període mínim de cotització exigible:

  - Si el subjecte causant té menys de 31 anys , la tercera part del temps transcorregut entre la data en què va complir 16 anys i la del fet causant de la pensió. No es tenen en consideració les fraccions d'edat del beneficiari inferiors a 6 mesos, llevat que la seva edat estigui compresa entre els 16 i els 16,5. Les fraccions superiors a 6 mesos es consideren equivalents a mig any.

  - Si el subjecte causant té complerts 31 anys, la quarta part del temps transcorregut entre la data en què hagi complert els 20 anys i el dia en què es produeix el fet causant. Amb un mínim, en tot cas, de 5 anys. A més es requereix una manca especifica d'almenys, la cinquena part del període cotitzat estigui comprès dins dels 10 anys immediatament anteriors al fet causant ( manca específica ). Si s'accedeix a la pensió des d'una situació d'alta o assimilada a la d'alta, sense obligació de cotitzar, el període dels 10 anys en què ha d'estar compresa la manca específica es computa, cap enrere, des de la data en què va cessar la obligació de cotitzar.

  4t.- Les cotitzacions efectuades al Montepío Nacional del Servei Domèstic i als règims d'Assegurances Socials de mutualisme laboral, es computen per al gaudi de la prestació sense limitació temporal, fins i tot per reportar pensió de SOVI ..

  5. Es considera en situació assimilada a l'alta , si després d’extingir-se la relació laboral especial d'empleada de la llar, en el moment de sol·licitar la prestació està inscrit com a demandant del lloc de treball.

  6. Les llacunes de cotització si el treballador hagués cotitzat a França o a Suïssa s’omplissin amb la base mínima, com si hagués estat cotitzant en el règim general espanyol.

 • Quan s'ha considerat a un empleat de l'habitatge en situació d'Incapacitat Permanent Total?

  1º.- Quan aquest limita la seva capacitat de fer esforç físic i romandre en bipedestació i deambulació prolongada.

  2.- Per limitació dels membres superiors lligats a lumbàlgies.

  3.- Per patologies psíquiques.

  4.- Per hernia discal.

  5.- Per trastorn depressiu.

  6.- Per patologia lumbar.

  7.- Per rizartrosis bilateral

  8.- Per fibromialgia, quan sigui causa d'una Incapacitat Permanent Absoluta.

  9.- Cefalea migrañosa.

  10.- Per dislipèmia

 • Quan no s'ha considerat un empleat de l'habitatge en situació d'Incapacitat Permanent Total?

  1r.- Per una fibromiàlgia sotmesa a revisions.

  2º.- Per epilèpsia.

 • Els empleats de la llar tenen dret a les prestacions del Fons de Garantia Salarial?

  Als empleats de la llar no els és d'aplicació la regulació del FOGASA

 • Quins són els períodes mínims de cotització per accedir a la jubilació?

  Són els mateixos que per al Règim General.

  Una manca genèrica de 15 anys i una carència específica de dos anys dins dels darrers 15 anys.

 • Com es calcula la pensió?

  Per el càlcul de la base reguladora de les pensions de jubilació de les empleades de la llar només es tindran en compte els períodes realment cotitzats, i no és d'aplicació la integració de llacunes de cotització. Hi ha un període transitori pel qual per al càlcul de la base reguladora s'incrementa de 15 anys a 25 anys el 2022.

  Data d'aplicació Anys computables en el període de referència Nombre de bases de cotització durant els mesos immediatament anteriors al mes previ al del fet causant / divisor
  Des de 1-1-2013 16 192/224
  Des de 1-1-2014 17 204/238
  des de 1-1-2015 18 216/252
  des de 1-1-2016 19 228/266
  des de 1-1-2017 20 240/280
  A partir de 1-1-2018 21 252/294
  A partir de 1-1-2019 22 264/308
  A partir de 1-1-2020 23 276/322
  A partir de 1-1-2021 24 288/336
  A partir de 1-1-2022 25 300/350

  A aquesta base reguladora se li han d'aplicar els següents percentatges:

  1.- Per anys treballats fins arribar al 100% d'acord amb el següent període transitori:

  del 2013 al 2019: 100% amb 35 anys i 6 mesos;

  del 2020 a 2022: 100% amb 36 anys;

  de 2023-2026: 100% amb 36 anys i 6 mesos;

  a partir de 2027: 100% amb 37 anys.

  2.- Per edat de jubilació

  Hi ha un període transitori per accedir a l'edat de jubilació amb el percentatge d'edat del 100%.

  ANY            PERÍODES DE COTITZACIÓ            EDAT EXIGIDA 100%

   

  2017               36 anys i 3 mesos o més.                          65 anys                                                       

                          Menys de 36 anys i 3 mesos.                    65 anys i 5 mesos

   

  2018               36 anys i 6 mesos o més                           65 anys

                          Menys de 36 i 6 mesos                              65 anys i 6 mesos

   

  2019               36 anys i 9 mesos o més.                          65 anys

                          Menys de 36 anys i 9 mesos.                   65 anys i 8 mesos

   

  2020               37 o més anys.                                            65 anys

                          Menys de 37 anys.                                     65 anys i 10 mesos

             

  2021               37 anys i 3 mesos o més.                          65 anys

                          Menys de 37 anys i 3 mesos.                   66 anys

   

  2022               37 anys i 6 mesos o més.                          65 anys

                          Menys de 37 anys i 6 mesos.                   66 anys i 2 mesos

   

  2023               37 anys i 9 mesos o més.                          65 anys

                          Menys de 37 anys i 9 mesos.                   66 anys i 4 mesos

   

  2024               38 o més anys                                             65 anys

                          Menys de 38 anys                                      66 anys i 6 mesos

   

  2025               38 anys i 3 mesos o més                           65 anys

                          Menys de 38 anys i 3 mesos                    66 anys i 8 mesos

   

  2026               38 anys i 3 mesos o més                           65 anys

                          Menys de 38 anys i 3 mesos                    66 anys i 10 mesos

   

  2027               38 anys i 6 mesos o més                           65 anys

                          Menys de 38 anys i 6 mesos                    67 anys

 • Un empleat de la llar pot accedir a la jubilació anticipada?
  Els empleats de la llar poden accedir, si compleixen els requisits establerts, a la jubilació anticipada i la jubilació parcial.
 • A quina classes de jubilació anticipada tindria dret?

  1.    Un empleat de la llar pot accedir a la jubilació com a mutualista

  ·           Complint els requisits següents:

  ·         Haver estat afiliat com a mutualista abans de l'01/01/21967. La cotització al Montepío Nacional del Servei Domèstic no és equiparable a les cotitzacions al Mutualisme laboral a efectes de poder accedir a la jubilació anticipada. Si que hi ha assimilació al mutualisme laboral a efectes de jubilació anticipada a:

  o   La Mutualitat de previsió.

  o   La Mutualitat Laboral de Treballadors Espanyols a Gibraltar ia Guinea Equatorial.

  o   La MUNPAL

  o   La Mutualitat Nacional d'ensenyament primari.

  o   El Montepio marítim nacional o les Caixes de previsió dels estibadors portuaris.

  o   La Mutualitat d'empleats de notaries.

  ·         Tenir 60 anys.

  ·         Estar d'alta o en situació assimilada a l'alta.

  ·         Acreditar els períodes de carència generals:

  o   La manca genèrica de 15 anys i una carència específica de dos anys dins dels darrers 15 anys.

  ·           La quantia de pensió a la qual tindria dret per accedir a la jubilació com a mutualista seria la següent:

  o   Sobre la base reguladora, calculada com per a la jubilació ordinària. Els coeficients reductors generals serien els següents:

   

                          Edat                                       Coeficient reductor

                          60                                                       0.60

                          61                                                       0.68

                          62                                                       0.76

                          63                                                       0.84

                          64                                                       0.92

   

  o   Si els anys cotitzats són de 30 o més i si el cessament a la feina és involuntari els coeficients són els següents per cada any que falti fins a l'edat de jubilació:

   

  Anys de cotització acreditats                    Coeficient reductor

                          30 y 34                                                          7.5%

                          35 y 37                                                          7 %

                          38 y 39                                                          6.5 %

                          40 o més                                                      6 %    

   

  2.    Es pot accedir a una jubilació anticipada per cessament involuntari.

  ·           Complint els requisits següents:

  ·         Edat d'accés sempre inferior a 4 anys, com a màxim, a la nova edat legal o ordinària de jubilació.

  ·         Trobar-se inscrit en l'oficina d'ocupació com a demandant de treball durant almenys els 6 mesos immediatament anteriors a la data de la sol·licitud de la jubilació.

  ·         Manca genèrica: 33 anys de cotització efectiva, havent de tenir en compte també. Una manca especifica d'almenys 2 anys han d'estar compresos dins dels 15 anys immediatament anteriors al moment de causar el dret.

  ·         El cessament en el treball ha de ser a causa dels següents supòsits:

  ·         Acomiadament col·lectiu per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.

  ·         Acomiadament objectiu per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.

  ·         L'extinció del contracte per resolució judicial en el marc d'un concurs de creditors, ERO concursal.

  ·         L'extinció per causa de mort, jubilació o incapacitat de l'empresari individual o l'extinció relativa a l'extinció de la personalitat jurídica del contractant.

  ·         del contracte de treball motivada per l'existència de força major constatada per l'autoritat laboral.

  ·         L'extinció de la relació laboral com a conseqüència de ser víctima de violència de gènere.

  ·                Serà necessari justificar:

  ·         Acreditar haver percebut la indemnització corresponent derivada de l'extinció del contracte de treball, mitjançant el document de la transferència bancària rebuda o la documentació acreditativa equivalent.

  ·         Haver interposat demanda judicial en reclamació de la indemnització o d'impugnació de la decisió extintiva. Admetent l'acta judicial de conciliació en què s'accepti l'extinció del contracte de treball per acomiadament col·lectiu o objectiu o sentència ferma que qualifiqui l'acomiadament de procedent i reconegui la indemnització.

  ·         Concorre el requisit de cessament involuntari encara que l'empresa reconegui en conciliació judicial la improcedència de l'acomiadament objectiu.

  ·         S'aplicaran els coeficients reductors:

  Període de cotització acreditat

  Coeficient reductor per trimestre

  Inferior a 38 anys i 6 mesos.

  1,875%

  Igual o superior a 38 anys i 6 mesos i inferior a 41 anys i 6 mesos

  1,750%

  Igual o superior a 41 anys i 6 mesos i inferior a 44 anys y 6 mesos

  1,625%

  Igual o superior a 44 anys y 6 mesos.

  1,500%

  ·         Reducció del límit màxim de pensió. L'import de la pensió no pot ser superior a la quantitat resultant de reduir el límit màxim de pensió o pensió màxima en un 0,50% per cada trimestre o fracció de trimestre d'anticipació. De manera que en el marc de la normativa vigent la pensió màxima de jubilació només es pot obtenir si es produeix a partir de l'edat ordinària.

Close